Predmetnik

Obvezni predmeti

RAZRED

PREDMET

1. R. 2. R. 3. R. 4. R. 5. R. 6. R. 7. R. 8. R. 9. R.
SLJ

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MAT

4

4

5

5

4

4

4

4

4

SPO

3

3

3

DRU

2

3

TJA

2

3

4

4

3

3

GEO

1

2

1,5

2

ZGO

1

2

2

2

FIZ

2

2

NAR

2

3

BIO

1,5

2

KEM

2

2

NIT

3

3

TIT

2

1

1

GVZ

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

LVZ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

ŠVZ

3

3

3

3

3

3

2

2

2

GOS

1

1,5

DDE

1

1

IP1

1/2

1/2

1/2

IP2

1

1

1

IP3

0/1

0/1

0/1

ODD. SK.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

SKUPAJ

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

KULT.DN.

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NAR.DN.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TEH.DN.

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ŠPOR.DN.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. r. izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola ponudi učencem pouk različnih izbirnih predmetov,ki so razdeljeni v dva sklopa, in sicer naravoslovno-tehničnega in družboslovnohumanističnega. Učenci lahko predmete izbirajo iz obeh ali samo enega sklopa. Izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če stem soglašajo njihovi starši.

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši morajo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolskoleto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o učenčevem vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Za to šolsko leto izvajamo naslednje izbirne predmete:

računalniška omrežja,

-multimedija,

– obdelava gradiv,

– šport za zdravje,

– sodobna priprava hrane,

-izbrani šport,

italijanščina I, 

– likovno snovanje I, II, III.

Diferenciacija

MANJŠE UČNE SKUPINE

V 6. in 7. razredu bomo pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizirali v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu bomo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk organizirali z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

 

(Skupno 235 obiskov, današnjih obiskov 1)